News Center

The company attaches importance to the role and training of technical talents, actively introduces foreign technical experience,and through the perfect quality management system certification, production of marketable high and new, sharp products, thus in a variety of fuel, rice, wheat, corn, and other areas of the processing machinery and equipment have domestic advantage.

Palm oil pressing equipment

August 18, 2021

Palm oil is currently one of the world’s largest vegetable oil varieties in terms of production, consumption, and international trade. It is called the “three major vegetable oils in the world” together with soybean oil and rapeseed oil. Palm oil is squeezed from the palm fruit on the oil palm tree. The pulp and kernel produce palm oil and palm kernel oil respectively. The traditional concept of palm oil only includes the former. The palm oil squeezing process is different from the processing process of ordinary oil, and has its own particularities.

 

 Palm oil

 

Palm oil pressing equipment is specially designed according to the characteristics of palm fruit. The main sections in the palm pressing process are: palm fruit receiving section, sterilization section, fruit removal section, mashing section, pressing section, crude oil purification section, palm kernel recovery section, etc. Next, let us take a look at the main sections and equipment in the palm oil production process.

 

       Zōnglǘ yóu yāzhà shèbèi zōnglǘ yóu shì mùqián shìjiè shàng shēngchǎnliàng, xiāofèi liàng hé guójì màoyì liàng hěn dà de zhíwùyóu pǐnzhǒng zhī yī, yǔ dà dòuyóu, cài zǐ yóu bìng chēng wèi “shìjiè sān dà zhíwùyóu”. Zōnglǘ yóu yóu yóu zōng shù shàng de zōnglǘ guǒ yāzhà ér chéng, guǒròu hé guǒ rén fēnbié chǎn chū zōnglǘ yóu hé zōnglǘ rén yóu, chuántǒng gàiniàn shàng de zōnglǘ yóu zhǐ bāohán qiánzhě. Zōnglǘ yóu de yāzhà guòchéng bùtóng yú pǔtōng yóuliào de chǔlǐ guòchéng, yǒu zìjǐ de tèshū xìng. Zōnglǘ yóu yāzhà shèbèi shì gēnjù zōnglǘ guǒ de tèxìng tèdì shèjì de. Zài zōnglǘ yāzhà guòchéng zhōng zhǔyào gōngduàn yǒu: Zōnglǘ guǒ jiēshōu gōngduàn, shā xiào gōngduàn, tuō guǒ gōngduàn, dǎo suì gōngduàn, yāzhà gōngduàn, máo yóu jìnghuà gōngduàn, zōnglǘ rén huíshōu gōngduàn děng. Jiē xiàlái jiù ràng wǒmen yīqǐ liǎo jiè yīxià zōnglǘ yóu shēngchǎn guòchéng zhōng de zhǔyào gōngduàn jí shèbèi. 1. Zōnglǘ guǒ jiēshōu gōngduàn shōuhuò hòu de zōnglǘ guǒ chuàn bèi yùnsòng dào zōnglǘ yóu jiāgōng chǎng, jīng dìbàng chēng zhòng hòu, tǒngyī yùnwǎng zōnglǘ guǒ jiēshōu píngtái, ránhòu dào rù zōnglǘ guǒ xiépō chúcún. Xūyào chǔlǐ shí, dǎkāi xiè liào mén, zōnglǘ guǒ huì xiàluò dào shūsòng jī yùn dào shā xiào gōngduàn. 2. Shā xiào gōngduàn suǒwèi shā jiào shì zài shā jiào shèbèi zhōng yòng 300kpa de zhēngqì duì zōnglǘ guǒ chuàn jìn háng gāowēn zhēngzhǔ yuē 60min, zhǔyào mùdì shì pòhuài guǒròu zhōng de zhīfáng méi, yǐmiǎn yóu zhōng de yóulí zhīfángsuān hánliàng shēng gāo. Cǐwài, gāowēn shā jiào kě shǐ guǒshí sōngruǎn, biànyú jīxiè tuōlì, yě yǒu lìyú hòuxù guǒ hé de bō ké, jiǎnshǎo guǒ rén de pòsǔn. 3. Tuō guǒ gōngduàn yóu zōng de guǒ lì zhàn zhěnggè guǒ shù de 60%zuǒyòu, tuōlì de mùdì shì bǎ yóu zōng guǒ cóng guǒ shù shàng fēnlí chūlái. Jīxiè tuō guǒ jīngcháng shǐyòng de shèbèi shì zhuǎn gǔ shì tuōlì jī. Zhè zhǒng tuōlì jī nèibù yǒuyīgè zhǎng zhǎng de wò shì zhuǎn gǔ, gōngzuò shí, fēnlí hòu de yóu zōng guǒ zhíjiē luò rù xiàfāng de jiēshōu cáo, ránhòu yǒu luóxuán shūsòng shèbèi shūrù zhì dǎo suì gōngduàn jìnxíng xià yībù de chǔlǐ. Kōng guǒ chuàn cóng zhuǎn gǔ de lìng yīduān páichū dào duī chǎng, huò yùn chūchǎng qū zuò zōnglǘ guǒyuán fùgài wù xúnhuán lìyòng, huò xiànchǎng fénshāo zuòwéi féiliào shī yú nóngtián. 4. Dǎo suì gōngduàn dǎo suì hé zhēngzhǔ de mùdì zàiyú pòhuài zōnglǘ guǒ de xìbāo jiégòu, jiāng zōnglǘ guǒ dǎo suì chéng hú zhuàng, biànyú yāzhà gōngduàn chū yóu. Zhēngzhǔ bǐjiào hǎo tiáojiàn wèi 90~100℃, shíjiān dàyuē 20min. Dǎo suì zhēngzhǔ shèbèi shì yīgè jùyǒu jiārè jiā tào de yuánzhù guàn tǐ, jiā tào nèi tōng rù jiànjiē zhēngqì jìnxíng jiārè, guàn nèi yǒu zhíjiē zhēngqì pēn guǎn, yǐ tiáojié shuǐfèn hé wēndù. Guàn nèi yǒu yī gēn zhuāng yǒu xǔduō zhóu xiàng dǎbàng de zhōngxīn zhóu, guàn nèibì zhuāng yǒu duō kuài chèn bǎn, shàngbù yǒu jìn liào kǒu, xiàbù yǒu chū liào kǒu. Guǒ lì zài jiǎobàn dǎbàng de dǎjí hé chèn bǎn de pèngzhuàng zuòyòng xià, jiāng guǒròu dǎo suì. 5. Yāzhà gōngduàn jīng shā jiào, tuō guǒ hé dǎo suì chǔlǐ de hú zhuàng zōnglǘ guǒ bèi wèi rù liánxù shì luóxuán zhà yóu jī jìnxíng yāzhà. Yóu zōng guǒ jīngguò yāzhà hòu fēn wéi liǎng bùfèn: Yóu, shuǐ, gùtǐ zázhí de hùnhéwù jí yāzhà bǐng (xiānwéi hé hé). Yóu, shuǐ, gùtǐ zázhí de hùnhéwù jīng máo yóucáo liúrù máo yóu jìnghuà gōngduàn; yāzhà bǐng jīng suì bǐng jiǎo lóng jìnrù hé huíshōu gōngduàn. 6. Máo yóu jìnghuà gōngduàn jī zhà máo yóu yòng shuǐxǐ xīshì hòu jīngguò chénjiàng, guòlǜ, bǎ xiānwéi wùzhí cóng yóu zhōng chùqú, ránhòu jìnxíng liánxù chénjiàng, fēnchéng shàngxià liǎng bùfèn: Yóu jí chéndiàn wù. Yóu jīng líxīn fēnlí, zhēnkōng gānzào hòu bèng rù chúcún guàn chúcún; yóu chéndiàn wù jīng guòlǜ, wū yóu fēnlí hòu, yóu jìnxíng èr cì chénjiàng, wū yóu hùnhéwù jìnxíng chéngqīng fēnlí, piē chū de yóu zài jìnxíng èr cì chénjiàng, wūshuǐ bèng rù wūshuǐ chǔlǐ chí chǔlǐ. 7. Rén huíshōu gōngduàn yāzhà bǐng jīng suì bǐng jiǎo lóng pòsuì hòu, shūsòng rù xiānwéi fēnlí fēng wǎng jí xiānwéi pāoguāng gǔntǒng, jìnxíng xiānwéi fēnlí. Fēnlí chūlái de xiānwéi wùzhí sòng wǎng guōlú fáng zuò ránliào yòng; fēnlí chūlái de guǒ hé xū jīng rèfēng gānzào shèbèi jiāng shuǐfèn jiàng zhì 7%yǐxià, ránhòu shūsòng dào hé cāng zhàn cún. Yǐshàng zhǐshì biāozhǔn zōnglǘ yóu yāzhà shēngchǎnxiàn de zhǔyào liúchéng, rúguǒ nǐ de chǎn liàng bǐjiào xiǎo, pèi wánzhěng de shēngchǎnxiàn tóuzī huíbào lǜ huì bǐjiào dī, xiǎnrán bùshì héshì de xuǎnzé, zhìyú gāi shàng shénme lèixíng de zōnglǘ yóu shēngchǎn shèbèi, jiànyì nǐ hé zōnglǘ yóu yāzhà shèbèi de shēngchǎn chǎngjiā jìnyībù gōutōng quèrèn. Jiéhé zhōngxìng shí duō nián lái zài bùtóng guójiā zuò zōnglǘ yóu xiàngmù dì jīngyàn lái shuō, wǒmen kěyǐ gěi nǐ rúxià jiànyì, jǐn gōng cānkǎo: 1) Rúguǒ nǐ de chǔlǐ liàng wèi 8-10 dūn/tiān, wǒmen jiànyì nǐ gòumǎi 300-500kg/h de xiǎoxíng zōnglǘ zhà yóu jī; 2) rúguǒ nǐ de chǔlǐ liàng wèi 10-100 dūn/tiān, wǒmen jiànyì nǐ gòumǎi 1-5 dūn/shí xiǎoxíng zōnglǘ yāzhà shēngchǎnxiàn; 3) rúguǒ nǐ de chǔlǐ liàng dàyú 100 dūn/tiān, wǒmen huì gēnjù nǐ de jùtǐ xūqiú wèi nǐ dìngzhì zōnglǘ yóu xiàngmù dì jiějué fāng'àn. Nǐ xiǎng liǎojiě gèng duō zōnglǘ yóu yāzhà shèbèi de xiāngguān zhīshì ma? Nǐ xiǎngdédào dìngzhì huà de zōnglǘ yóu jiāgōng fāng'àn ma? Nǐ xiǎng jiàn yīgè hǎohǎo de zōnglǘ yóu jiāgōng chǎng ma? Nà jiù gǎnkuài hé hénán zhōngxìng liángyóu jīxiè yǒuxiàn gōngsī liánxì ba! 展开 1555 / 5000 翻译结果 Palm oil pressing equipment

 

1. Palm fruit receiving section

The harvested palm fruit bunches are transported to the palm oil processing plant. After being weighed on a floor scale, they are transported to the palm fruit receiving platform, and then poured into the palm fruit slope for storage. When it needs to be processed, the unloading door is opened, and the palm fruit will fall to the conveyor and be transported to the sterilization section.

2. Fermentation section

The so-called sterilization is to use 300kpa steam in the sterilization equipment to steam the palm fruit bunch at high temperature for about 60 minutes. The main purpose is to destroy the lipase in the pulp to prevent the free fatty acid content in the oil from increasing. In addition, the high-temperature sterilization can make the fruit soft, facilitate mechanical threshing, and also facilitate the subsequent peeling of the core and reduce the damage of the kernel.

3. Fruit threshing section

Oil palm berries account for about 60% of the whole fruit bunch. The purpose of threshing is to separate the oil palm fruit from the fruit bunch. The equipment often used for mechanical threshing is a drum thresher. There is a long horizontal drum inside this thresher. When working, the separated oil palm fruit will directly fall into the receiving tank below, and then the screw conveying equipment will be input to the mashing section for the next step of processing. The empty fruit bunches are discharged from the other end of the drum to the storage yard, or are recycled as palm orchard coverings in the delivery area, or burned on site as fertilizer and applied to the farmland. 

4. Mashing section

The purpose of mashing and cooking is to destroy the cell structure of the palm fruit and mash the palm fruit into a paste to facilitate the extraction of oil in the pressing section. The better cooking condition is 90~100℃, and the time is about 20min. The mashing and cooking equipment is a cylindrical tank with a heating jacket. Indirect steam is introduced into the jacket for heating. There is a direct steam nozzle in the tank to adjust the moisture and temperature. There is a central shaft equipped with many axial rods in the tank, and the inner wall of the tank is equipped with a plurality of lining plates. The upper part has a feed port and the lower part has a discharge port. Under the impact of the stirring rod and the collision of the liner, the fruit pieces mash the pulp.

5. Press section

The paste-like palm fruit that has been sterilized, de-fruited and mashed is fed into a continuous screw oil press for pressing. After the oil palm fruit is pressed, it is divided into two parts: a mixture of oil, water, solid impurities and pressed cake (fiber and core). The mixture of oil, water, and solid impurities flows into the crude oil purification section through the crude oil tank; the pressed cake enters the nuclear recovery section through the crushed cake auger.

6. Crude oil purification section

The machine-squeezed crude oil is washed and diluted with water and then settled and filtered to remove the fibrous material from the oil, and then proceed to continuous settlement, which is divided into two parts: oil and sediment. After centrifugal separation and vacuum drying, the oil is pumped into storage tanks for storage; after the oil sediment is filtered and the slop oil is separated, the oil undergoes secondary sedimentation, the slop oil mixture is clarified and separated, and the skimmed oil undergoes secondary sedimentation, and the sewage pump Into the sewage treatment tank for treatment.

7. Ren recycling section

After the pressed cake is broken by the cake auger, it is transported into the fiber separation air net and fiber polishing drum for fiber separation. The separated fibrous material is sent to the boiler room as fuel; the separated fruit core needs to be dried by hot air drying equipment to reduce the moisture to less than 7%, and then transported to the nuclear warehouse for temporary storage.

 

Palm oil

 

The above is only the main process of the standard palm oil pressing production line. If your output is relatively small, the return on investment of a complete production line will be relatively low. Obviously it is not a suitable choice. As for what type of palm oil production equipment should be used, it is recommended that you and palm oil The manufacturer of the oil pressing equipment further communicated and confirmed. Combining ZTE's more than ten years of experience in palm oil projects in different countries, we can give you the following suggestions for reference only:

1) If your processing capacity is 8-10 tons/day, we suggest you buy a small palm oil press of 300-500kg/h;

2) If your processing capacity is 10-100 tons/day, we suggest you purchase a small palm pressing production line of 1-5 tons/hour;

3) If your processing capacity is greater than 100 tons/day, we will customize the palm oil project solution for you according to your specific needs.

Do you want to know more about palm oil pressing equipment? Do you want a customized palm oil processing plan? Do you want to build a good palm oil processing plant? Then contact Henan Zhongxing Grain and Oil Machinery Co., Ltd. as soon as possible!